Créole

Lonmaj man éda piè

hibiscusAtè Matinik, nou ni tout kalité ti zannimo ka chanté, kabrit-bwa, toutrèl, sotrèl, grounouy, nou jik ni pipiri.
Mè nou ni osi an mapipi ka chanté kon van lanmontagn adan chan kann.

Apa dot moun ki man Kristyan Eda Piè.
Sé nou manmay kolej Mòn Wouj ki mandé’y vini jòdi.
Nou té lé wè’y.
Asiré pa pétet, Moza menm ka sonjé,’ pis ou jwé Konstans adan “l’enlèvement au Sérail”.

edapierre2
Extrait Man Eda Piè, kon solèy, ou ka mété limiè adan tout tjè. Misié Pavarotti li menm rété estébékwé.

Epi an jou, ou anni rété flap épi zafé chanté-a, mè, pa pou pozé ko’w, pou fè profésè an 1986. Ou désidé ba sa ou té konnet, sa ou té sav asou manniè chanté.

Ou sé moun Matinik, ou pa ni piès konparézonni, bienokontrè ou pa ni ganm an zafè’w.

Dayè pou yonn, ou jik ka séré. Mè pou nou manmay Mòn Wouj, ou ka chanté, ki tan karenm, ki tan siklòn. Vwa’w ka vlopé nou kon manman ka vlopé yich.

Sel bagay nou ka di’w : Ou Fò, Ou Gran, Ou sé Respé pou nou, ou sé Richès péyi-a.

Alantou 3 janvié 2008, yo dékoré’w épi laléjion donè, mè nou manmay Mòn Wouj, nou sé lé ba’w tjè nou pou ou pé simen adan : lafwa épi pèsévérans, lavolonté, patians, lafos épi kouraj, lanbision, é adan menm balan-an linité.

Ou chanté Rigolétto, Idoménée, la Traviata.

Nou sav ou woulé kantékant épi dot mapipi kon : Placido Domingo, Alfredo Kraus.

Mè nou, sel chanté, nou pé chanté ba’w sé : nou enmen’w.